040 - 2 660 660

Overlijden

De notaris kan veel zorg uit handen nemen bij het overlijden van een dierbare

Vaak komen kort na een overlijden allerlei zaken op je af waar je hoofd op dat moment totaal niet naar staat. Denk hierbij aan de bank die de rekeningen blokkeert, post van de belastingdienst, aangetrouwde familieleden die opeens het voortouw willen nemen, rekeningen die betaald moeten worden, de werkster die het leegstaande huis alvast wil gaan opruimen en verzekeringspolissen die opgezegd dan wel geïnd moeten worden. Dit is slechts een greep uit de bemoeienissen van anderen waar je kort na een overlijden ongevraagd mee te maken kunt krijgen. Dan is het goed om te weten dat de notaris je bij verschillende zaken van dienst kan zijn door je allerlei onverkwikkelijke zaken uit handen te nemen. 

Verklaring van erfrecht

Nadat je aan de bank het overlijden hebt gemeld, vraagt de bank om een verklaring van erfrecht. Dit is een verklaring die wordt opgemaakt door de notaris en waarin wordt vermeld wie de erfgenamen zijn. In de conclusie staat verder vermeld wie bevoegd is om als gevolmachtigde of executeur namens de erfgenamen op te treden. Tijdens je bezoek aan het notariskantoor kunt je altijd vragen om advies of hulp bij de verdere afwikkeling van de nalatenschap. Dit hoeft niet alleen op financieel of fiscaal gebied te zijn, maar kan ook betrekking hebben op allerlei denkbare praktische zaken die bij de afwikkeling een rol spelen.

Verklaring van executele

Indien in het testament een executeur is benoemd, maakt de notaris geen verklaring van erfrecht maar een verklaring van executele. De executeur is degene die de notaris kan vragen op te treden als boedelnotaris. De notaris ondersteunt de executeur waar dat wenselijk is en kan bijvoorbeeld ook als aanspreekpunt dienen voor vervelende schuldeisers of erfgenamen. Vaak is het raadzaam de notaris de uiteindelijke verdeling van de nalatenschap te laten verzorgen. Nadat alle erfgenamen voor akkoord hebben getekend, keert de notaris de erfdelen uit, waarna er niet meer op wordt teruggekomen. Zo kan voorkomen worden dat men op verjaardagen telkens weer begint over de afwikkeling van de erfenis van oom Wim.

Notaris als executeur

Ken je niemand die je tot executeur kunt benoemen van je testament, of verwacht je problemen tussen de erfgenamen, dan kun je altijd de notaris als executeur van je testament aanstellen. De notaris neemt zo verantwoording voor de complete afwikkeling van de nalatenschap, inclusief een eventuele verdeling van de inboedel, ontruiming en/of verkoop van de woning en het financiële beheer. Nadat de nalatenschap is afgewikkeld legt de notaris vervolgens rekening en verantwoording af aan de erfgenamen. Ieder krijgt dus zijn erfdeel maar wordt niet opgezadeld met de zorg en verantwoordelijkheid die de afwikkeling van een nalatenschap met zich brengt.

Voor meer informatie kun je gerust contact met ons opnemen. Schäfer Notarissen helpt je graag verder!

  • Notaris vervangt ongeschikte executeur

    Een executeur in een complexe nalatenschap zal goed beslagen ten ijs moeten komen. Het komt wel eens voor dat een goede bekende van de overledene is benoemd tot executeur, terwijl hij eigenlijk geen ervaring heeft met het beheren van grote vermogens of een nalatenschap met veel schulden. Mochten de erfgenamen, schuldeisers of andere belanghebbenden bang zijn dat de executeur de complexe afwikkeling niet goed ter hand neemt en de verplichtingen daardoor niet worden nagekomen, dan is er een mogelijkheid om de rechter te vragen een vereffenaar van de nalatenschap aan te stellen. lees meer
  • Notarieel samenlevingscontract

    Hoe gek het ook klinkt, samenwoners hebben geen officiële juridische status, zoals dat bij gehuwden of geregistreerd partners wel het geval is. Wel kunnen ze in een samenlevingscontract een aantal zaken regelen, zodat ze dezelfde aanspraken krijgen als gehuwden. Bijvoorbeeld een aanwijzing om elkaars pensioen te kunnen ontvangen, of een vrijstelling voor erfbelasting. lees meer