040 - 2 660 660

Onderbewindstelling

Voor wie niet meer alleen voor zijn financiële zaken kan zorgen

Als iemand niet meer alleen voor zijn financiële zaken kan zorgen, kan hij daarbij hulp krijgen door zijn vermogen onder bewind te laten stellen en zijn financiële zaken door een ander laten regelen. Bewind is een door de rechtbank uitgesproken maatregel om iemand te helpen die zijn financiële zaken niet meer kan waarnemen. Zijn vermogen en/of goederen worden dan door iemand anders (een bewindvoerder) beheerd.

Wat zijn de taken en bevoegdheden van een bewindvoerder?

De bewindvoerder behartigt iemands financiële belangen. De bewindvoerder maakt kort na zijn benoeming een lijst met een beschrijving van alle goederen die onder het bewind vallen. Hij ontvangt hierover van de rechter. Een kopie van deze boedelbeschrijving stuurt de bewindvoerder naar de rechter. Ook moet de bewindvoerder ervoor zorgen dat bij de goederen die in een openbaar register zijn opgenomen, bijvoorbeeld een huis bij het kadaster, de bewind voering en de naam van de bewindvoerder worden vermeld. Dat kunnen wij voor u regelen.

Zorg voor goed beheer

De hoofdtaak van de bewindvoerder is het beheren van alles wat onder bewind is gesteld. De bewindvoerder moet er dus voor zorgen dat alles wat onder bewind is gesteld in stand blijft en goed wordt beheerd/geëxploiteerd. Daarnaast moet hij er de administratie over voeren. Zo moeten gelden goed worden belegd, rente op tijd worden bijgeschreven en een huis op tijd worden geschilderd. Meer gewone werkzaamheden tijdens het bewind bestaan uit het regelen van de financiële huishouding van de betrokkene. Denk aan belastingaangifte doen maar ook het aanvragen van (bijzondere) bijstand, huurtoeslag of een persoonsgebonden budget (PGB).

Beschikking

De bewindvoerder zal er ook voor zorgen dat de inkomsten van degene voor wie het bewind geldt in de eerste plaats worden gebruikt voor zijn verzorging. Wanneer de betrokkene wil beschikken, zoals de wet dat noemt, over iets dat onder bewind is gesteld, zal hij de medewerking moeten krijgen van de bewindvoerder. De betrokkene kan een goed dat onder bewind staat bijvoorbeeld niet zomaar geldig verkopen. Wil de bewindvoerder zo’n handeling niet toelaten, dan is het mogelijk dat de rechter op verzoek van de betrokkene daarvoor toch vervangende toestemming geeft. Zo’n aanvraag kan per brief aan de rechter gedaan worden.

Machtiging

Wil de bewindvoerder zelf over goederen die onder het bewind vallen beschikken (verkopen of bezwaren bijvoorbeeld met een hypotheek) dan moet hij daarvoor toestemming hebben van degene voor wie het bewind is ingesteld. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor het sluiten van een lening en het treffen van een schikking over een geldvordering. Wil of kan de betrokkene daarvoor geen toestemming geven dan kan de bewindvoerder de rechter om toestemming vragen. In sommige gevallen, bijvoorbeeld de verkoop van een huis, is een machtiging van de rechter verplicht en moet dat geregeld zijn voordat er bij de notaris kan worden getekend voor de eigendomsoverdracht. Een dergelijke machtiging kunnen wij voor je regelen.

Voor meer informatie over onderbewindstelling kun je gerust contact met ons opnemen. Schäfer Notarissen helpt je graag verder!

  • Notaris vervangt ongeschikte executeur

    Een executeur in een complexe nalatenschap zal goed beslagen ten ijs moeten komen. Het komt wel eens voor dat een goede bekende van de overledene is benoemd tot executeur, terwijl hij eigenlijk geen ervaring heeft met het beheren van grote vermogens of een nalatenschap met veel schulden. Mochten de erfgenamen, schuldeisers of andere belanghebbenden bang zijn dat de executeur de complexe afwikkeling niet goed ter hand neemt en de verplichtingen daardoor niet worden nagekomen, dan is er een mogelijkheid om de rechter te vragen een vereffenaar van de nalatenschap aan te stellen. lees meer
  • Notarieel samenlevingscontract

    Hoe gek het ook klinkt, samenwoners hebben geen officiële juridische status, zoals dat bij gehuwden of geregistreerd partners wel het geval is. Wel kunnen ze in een samenlevingscontract een aantal zaken regelen, zodat ze dezelfde aanspraken krijgen als gehuwden. Bijvoorbeeld een aanwijzing om elkaars pensioen te kunnen ontvangen, of een vrijstelling voor erfbelasting. lees meer