040 - 2 660 660

Ondercuratelestelling

Zorg voor persoonlijke en financiële zaken

Het onder curatele stellen van iemand doet zich voor als diegene zowel zijn persoonlijke als financiële zaken niet meer zelf kan regelen. Persoonlijke zaken zijn bijvoorbeeld een medische behandeling of verpleging. 

Curatele is een door de rechtbank uitgesproken maatregel om bepaalde personen en hun omgeving te beschermen. Het betreft met name personen die aan een geestelijke stoornis lijden, verkwisten of alcoholverslaafd zijn.

Wat zijn de taken van een curator?

Curatele betreft zowel de financiële als de niet-financiële belangen van de meerderjarige. De curator is daardoor zowel een soort bewindvoerder, maar dan met meer bevoegdheden, als een mentor. Een deel van de wettelijke regeling van curatele is ook bij mentorschap van toepassing. 

Curator biedt zorg en bescherming

De taak en bevoegdheden van de curator hebben betrekking op zorg en welzijn van de curandus (onder curatele gestelde) evenals het geld en de goederen van die persoon. Curatele biedt een betere bescherming voor het vermogen van een meerderjarige dan een bewind. Om die reden is curatele geschikt voor de bescherming en vertegenwoordiging van meerderjarigen die schulden maken, ongeoorloofd, bijvoorbeeld koopovereenkomsten aangaan en beslissingen nemen waarvan de ze consequenties niet overzien en die tot schade leiden voor zichzelf.

Voor meer informatie over ondercuratelestelling kun je gerust contact met ons opnemen. Schäfer Notarissen helpt je graag verder!

  • Wel of geen centraal aandeelhoudersregister, dat is de vraag

    De Raad van State heeft kritiek geuit op het oorspronkelijke wetsvoorstel ter invoering van een centraal aandeelhoudersregister. De Raad vindt dat er een forse overlap is met de Europees verplichte Register van Uiteindelijk Begunstigden, het UBO-register. Dat heeft nu geleid tot een herzien initiatiefvoorstel aan de Tweede Kamer. Het Centraal Aandeelhoudersregister (CAHR) volgens de indieners betrouwbaarder dan het UBO-register. lees meer
  • Partnervrijstelling voor erfbelasting

    Erft u van uw echtgenoot of geregistreerd partner, dan is de grote vrijstelling van toepassing en hoeft u over € 643.194 geen erfbelasting te betalen.<br /> Voor samenwoonpartners geldt dat zij niet automatisch partners voor de erfbelasting zijn. Dat is pas zo als zij voorafgaand aan het overlijden, minstens 6 maanden aan de volgende voorwaarden voldoen: lees meer