040 - 2 660 660

Ondercuratelestelling

Zorg voor persoonlijke en financiële zaken

Het onder curatele stellen van iemand doet zich voor als diegene zowel zijn persoonlijke als financiële zaken niet meer zelf kan regelen. Persoonlijke zaken zijn bijvoorbeeld een medische behandeling of verpleging. 

Curatele is een door de rechtbank uitgesproken maatregel om bepaalde personen en hun omgeving te beschermen. Het betreft met name personen die aan een geestelijke stoornis lijden, verkwisten of alcoholverslaafd zijn.

Wat zijn de taken van een curator?

Curatele betreft zowel de financiële als de niet-financiële belangen van de meerderjarige. De curator is daardoor zowel een soort bewindvoerder, maar dan met meer bevoegdheden, als een mentor. Een deel van de wettelijke regeling van curatele is ook bij mentorschap van toepassing. 

Curator biedt zorg en bescherming

De taak en bevoegdheden van de curator hebben betrekking op zorg en welzijn van de curandus (onder curatele gestelde) evenals het geld en de goederen van die persoon. Curatele biedt een betere bescherming voor het vermogen van een meerderjarige dan een bewind. Om die reden is curatele geschikt voor de bescherming en vertegenwoordiging van meerderjarigen die schulden maken, ongeoorloofd, bijvoorbeeld koopovereenkomsten aangaan en beslissingen nemen waarvan de ze consequenties niet overzien en die tot schade leiden voor zichzelf.

Voor meer informatie over ondercuratelestelling kun je gerust contact met ons opnemen. Schäfer Notarissen helpt je graag verder!

  • Notaris vervangt ongeschikte executeur

    Een executeur in een complexe nalatenschap zal goed beslagen ten ijs moeten komen. Het komt wel eens voor dat een goede bekende van de overledene is benoemd tot executeur, terwijl hij eigenlijk geen ervaring heeft met het beheren van grote vermogens of een nalatenschap met veel schulden. Mochten de erfgenamen, schuldeisers of andere belanghebbenden bang zijn dat de executeur de complexe afwikkeling niet goed ter hand neemt en de verplichtingen daardoor niet worden nagekomen, dan is er een mogelijkheid om de rechter te vragen een vereffenaar van de nalatenschap aan te stellen. lees meer
  • Notarieel samenlevingscontract

    Hoe gek het ook klinkt, samenwoners hebben geen officiële juridische status, zoals dat bij gehuwden of geregistreerd partners wel het geval is. Wel kunnen ze in een samenlevingscontract een aantal zaken regelen, zodat ze dezelfde aanspraken krijgen als gehuwden. Bijvoorbeeld een aanwijzing om elkaars pensioen te kunnen ontvangen, of een vrijstelling voor erfbelasting. lees meer