040 - 2 660 660

Notariële volmacht

De bevoegdheid om namens jou te handelen

Een volmacht geeft een ander de bevoegdheid om namens jou te handelen. Je kunt een volmacht opstellen via de notaris, dat geeft meer zekerheid dan wanneer je zelf iets op papier zet. De notaris begeleidt je bij het formuleren van je wensen. De akte zelf is het officiële bewijs van het bestaan van de volmacht. De notaris controleert je identiteit en of het echt de bedoeling is om een volmacht af te geven, zodat achteraf vaststaat dat je, op het moment van het tekenen van de akte, geestelijk in staat was je wil te bepalen. Een volmacht kan je altijd herroepen of wijzigen, tenzij je deze onherroepelijk maakt.

Wat staat er in een volmacht?

Bij volmacht kun je bijvoorbeeld regelen:

  • Welke handelingen de gevolmachtigde wel of niet mag verrichten;
  • Of de gevolmachtigde alleen mag handelen of dat hij dat samen met een andere gevolmachtigde moet doen;
  • Of, en zo ja aan wie, de gevolmachtigde zich moet verantwoorden voor de handelingen die hij heeft verricht;
  • Of, en zo ja, de gevolmachtigde ook met zichzelf afspraken mag maken.

 
Algemene of bijzondere volmacht?

Er zijn verschillende soorten volmachten. Als je de gevolmachtigde een algemene volmacht geeft, kan hij/zij altijd, waar hij/zij het nodig acht, namens jou handelen. De gevolmachtigde kan dan over je bankrekeningen beschikken, het huis verkopen, schenkingen doen of leningen namens jou afsluiten. Het is daarom van belang dat je het volste vertrouwen hebt in de persoon of personen aan wie je zo’n volmacht geeft.

Een bijzondere volmacht daarentegen, geldt alleen voor een bepaald doel of een specifieke handeling. Bijvoorbeeld een volmacht om je huis te verkopen.

Voor meer informatie over notariële volmacht kun je gerust contact met ons opnemen. Schäfer Notarissen helpt je graag verder!

  • Notaris vervangt ongeschikte executeur

    Een executeur in een complexe nalatenschap zal goed beslagen ten ijs moeten komen. Het komt wel eens voor dat een goede bekende van de overledene is benoemd tot executeur, terwijl hij eigenlijk geen ervaring heeft met het beheren van grote vermogens of een nalatenschap met veel schulden. Mochten de erfgenamen, schuldeisers of andere belanghebbenden bang zijn dat de executeur de complexe afwikkeling niet goed ter hand neemt en de verplichtingen daardoor niet worden nagekomen, dan is er een mogelijkheid om de rechter te vragen een vereffenaar van de nalatenschap aan te stellen. lees meer
  • Notarieel samenlevingscontract

    Hoe gek het ook klinkt, samenwoners hebben geen officiële juridische status, zoals dat bij gehuwden of geregistreerd partners wel het geval is. Wel kunnen ze in een samenlevingscontract een aantal zaken regelen, zodat ze dezelfde aanspraken krijgen als gehuwden. Bijvoorbeeld een aanwijzing om elkaars pensioen te kunnen ontvangen, of een vrijstelling voor erfbelasting. lees meer