040 - 2 660 660

Notariële volmacht

De bevoegdheid om namens jou te handelen

Een volmacht geeft een ander de bevoegdheid om namens jou te handelen. Je kunt een volmacht opstellen via de notaris, dat geeft meer zekerheid dan wanneer je zelf iets op papier zet. De notaris begeleidt je bij het formuleren van je wensen. De akte zelf is het officiële bewijs van het bestaan van de volmacht. De notaris controleert je identiteit en of het echt de bedoeling is om een volmacht af te geven, zodat achteraf vaststaat dat je, op het moment van het tekenen van de akte, geestelijk in staat was je wil te bepalen. Een volmacht kan je altijd herroepen of wijzigen, tenzij je deze onherroepelijk maakt.

Wat staat er in een volmacht?

Bij volmacht kun je bijvoorbeeld regelen:

  • Welke handelingen de gevolmachtigde wel of niet mag verrichten;
  • Of de gevolmachtigde alleen mag handelen of dat hij dat samen met een andere gevolmachtigde moet doen;
  • Of, en zo ja aan wie, de gevolmachtigde zich moet verantwoorden voor de handelingen die hij heeft verricht;
  • Of, en zo ja, de gevolmachtigde ook met zichzelf afspraken mag maken.

 
Algemene of bijzondere volmacht?

Er zijn verschillende soorten volmachten. Als je de gevolmachtigde een algemene volmacht geeft, kan hij/zij altijd, waar hij/zij het nodig acht, namens jou handelen. De gevolmachtigde kan dan over je bankrekeningen beschikken, het huis verkopen, schenkingen doen of leningen namens jou afsluiten. Het is daarom van belang dat je het volste vertrouwen hebt in de persoon of personen aan wie je zo’n volmacht geeft.

Een bijzondere volmacht daarentegen, geldt alleen voor een bepaald doel of een specifieke handeling. Bijvoorbeeld een volmacht om je huis te verkopen.

Voor meer informatie over notariële volmacht kun je gerust contact met ons opnemen. Schäfer Notarissen helpt je graag verder!

  • Wel of geen centraal aandeelhoudersregister, dat is de vraag

    De Raad van State heeft kritiek geuit op het oorspronkelijke wetsvoorstel ter invoering van een centraal aandeelhoudersregister. De Raad vindt dat er een forse overlap is met de Europees verplichte Register van Uiteindelijk Begunstigden, het UBO-register. Dat heeft nu geleid tot een herzien initiatiefvoorstel aan de Tweede Kamer. Het Centraal Aandeelhoudersregister (CAHR) volgens de indieners betrouwbaarder dan het UBO-register. lees meer
  • Partnervrijstelling voor erfbelasting

    Erft u van uw echtgenoot of geregistreerd partner, dan is de grote vrijstelling van toepassing en hoeft u over € 643.194 geen erfbelasting te betalen.<br /> Voor samenwoonpartners geldt dat zij niet automatisch partners voor de erfbelasting zijn. Dat is pas zo als zij voorafgaand aan het overlijden, minstens 6 maanden aan de volgende voorwaarden voldoen: lees meer