Vereniging

Samen met anderen je doel bereiken

Heb je een wens of doel en wil je met anderen samenwerken om dit te bereiken? Stel je wilt samen georganiseerd sporten of muziek maken? Dan kun je kiezen voor de vereniging als rechtsvorm.

Organisatie van een vereniging

 • Een vereniging heeft minstens 2 leden.
 • De hoogste macht ligt bij de ledenvergadering.
 • De leden hebben in principe allemaal 1 stem op de ledenvergadering.
 • De ledenvergadering benoemt het bestuur, dat meestal uit leden bestaat.
 • Een bestuur bestaat meestal uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester.

2 soorten verenigingen

1. Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
Als je een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid opricht, dan ben je als bestuurder in principe niet met je privévermogen aansprakelijk voor de verplichtingen. Je richt deze vereniging op met een akte van de notaris. In deze akte staan de statuten. Hierin staan in ieder geval:

 • Naam en vestigingsplaats
 • Doel (zo kan het maken van winst om onder de leden te verdelen geen doel zijn)
 • Verplichtingen van de leden
 • Wijze waarop de algemene vergadering bijeen wordt geroepen
 • Regels voor benoeming en ontslag bestuurders
 • Bestemming van het overschot na ontbinding

2. Vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid
Als je jouw vereniging niet via de notaris opricht, dan heb je een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid. Je bent als bestuurder met je privévermogen aansprakelijk voor de verplichtingen. De vereniging kan niets erven en geen onroerend goed verkrijgen.

Inschrijving vereniging bij het Handelsregister

Heeft je vereniging volledige rechtsbevoegdheid? Dan is inschrijving in het Handelsregister verplicht. Je bent persoonlijk aansprakelijk zolang je dit niet hebt gedaan. Wij verzorgen die inschrijving voor je na de oprichting van de vereniging.

Belastingen

Een vereniging met een onderneming betaalt vennootschapsbelasting. Eventuele winst van de vereniging moet ten goede komen aan het doel. Of een vereniging btw moet betalen, hangt af van de specifieke situatie.

Aansprakelijkheid van bestuurders

Een vereniging is een rechtspersoon. Dit betekent dat de bestuurders in principe niet aansprakelijk zijn voor de schulden. Er zijn wel uitzonderingen op deze regel. Bestuurders zijn bijvoorbeeld wel aansprakelijk bij wanbestuur of als de vereniging niet is ingeschreven in het Handelsregister.

Bestuurders en werknemers

Verenigingen kunnen werknemers in dienst hebben. De bestuurders zijn in principe niet in loondienst en vallen dus niet onder de werknemersverzekeringen.

Vereniging beëindigen

Ontbinding van een vereniging kan onder meer als de algemene vergadering de vereniging opheft, door het ontbreken van leden of bij faillissement. De spelregels hiervoor staan in de statuten vermeld.

Coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij

De coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij zijn varianten van de vereniging waarvoor aanvullende regels gelden.

Vereniging van Eigenaars (VvE)

Alle appartementseigenaars in Nederland zijn verplicht lid van een Vereniging van Eigenaars (VvE). Deze behartigt de gemeenschappelijke belangen, zoals onderhoud van het gebouw en de technische installaties. De VvE heeft eveneens een aantal verplichtingen. Zo moet er minimaal één keer per jaar vergaderd worden, zal door de VvE een reservefonds opgebouwd moeten worden en is het noodzakelijk een jaarrekening op te stellen. Elke VvE moet zich inschrijven in het Handelsregister.

Statutenwijziging

Ook als je de statuten wilt wijzigen, moet je langs de notaris. Naast statuten hebben veel verenigingen een huishoudelijk reglement waarin de praktische zaken zijn geregeld. Een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid moet zich inschrijven in het Handelsregister, en heeft dezelfde rechten en plichten als een burger. Een dergelijke vereniging kan onroerend goed op naam krijgen, erven en bijvoorbeeld leningen aangaan. Subsidie verstrekkende instanties eisen vaak dat er sprake moet zijn van volledige rechtsbevoegdheid.

Voor meer informatie kun je gerust contact met ons opnemen. Schäfer Notarissen helpt je graag verder!

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? We vertellen u er graag meer over. Bel ons vandaag nog.