040 - 2 660 660

Statutenwijziging bv

Uitgangspunten van de BV wijzigen

In de statuten staan belangrijke uitgangspunten van een onderneming, zoals de naam, welke activiteiten er mogen worden verricht, hoe belangrijke beslissingen worden genomen en wie recht heeft op de winsten.

Deze statuten worden gemaakt bij het oprichten van de BV en zijn onderdeel van de oprichtingsakte van de BV. Door wijzigingen binnen de onderneming, bijvoorbeeld in het bestuur of in de verhouding waarin aandeelhouders aandelen bezitten, kan het nodig zijn deze, in de statuten opgenomen uitgangspunten, aan te passen. Er is dan sprake van een statutenwijziging.

Benodigd voor nieuwe statuten

Schäfer Notarissen kan je helpen te bepalen welke uitgangspunten voor je onderneming belangrijk zijn en dit vastleggen in nieuwe statuten. Wanneer Schäfer Notarissen de statutenwijziging voor de BV in orde brengt, vragen wij om de volgende aan te reiken stukken en informatie:

  • Het originele aandeelhoudersregister van de BV 
  • De geldende statuten van de BV 
  • Een overzicht van de gewenste statutaire wijzigingen 
  • Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de bestuurder(s) van de BV

Voor meer informatie over het wijzigen van de statuten van een BV kun je gerust contact met ons opnemen. Schäfer Notarissen helpt je graag verder!

  • Wel of geen centraal aandeelhoudersregister, dat is de vraag

    De Raad van State heeft kritiek geuit op het oorspronkelijke wetsvoorstel ter invoering van een centraal aandeelhoudersregister. De Raad vindt dat er een forse overlap is met de Europees verplichte Register van Uiteindelijk Begunstigden, het UBO-register. Dat heeft nu geleid tot een herzien initiatiefvoorstel aan de Tweede Kamer. Het Centraal Aandeelhoudersregister (CAHR) volgens de indieners betrouwbaarder dan het UBO-register. lees meer
  • Partnervrijstelling voor erfbelasting

    Erft u van uw echtgenoot of geregistreerd partner, dan is de grote vrijstelling van toepassing en hoeft u over € 643.194 geen erfbelasting te betalen.<br /> Voor samenwoonpartners geldt dat zij niet automatisch partners voor de erfbelasting zijn. Dat is pas zo als zij voorafgaand aan het overlijden, minstens 6 maanden aan de volgende voorwaarden voldoen: lees meer